Overgangsnormen

TOELICHTING

• Voor alle leerjaren geldt: een vijf is 1 tekortpunt; een vier is 1 ½ tekortpunt; een drie of lager is 2 tekortpunten.
• Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het eindrapport van de leerling, dus van de afgeronde cijfers die aan het einde van het jaar zijn behaald.
• Op de rapporten in leerjaar 1, 2 en 3 voor de havo- en vwo-klassen wordt onderscheid gemaakt in twee groepen van vakken. Groep 1 omvat de vakken Nederlands, Engels, wiskunde. Groep 2 omvat de overige vakken. Voor de mavo-klassen wordt dit onderscheid niet gemaakt en wordt gekeken naar de resultaten over alle vakken.
• Het vak rekenen telt mee als een handelingsdeel: om over te kunnen gaan volgt elke leerling de lessen, maakt het huiswerk en doet de toetsen. De eindtoets van ieder leerjaar krijgt een cijfer. Dit cijfer gaat mee als bijlage bij het rapport, maar telt niet mee voor de overgang. Leerlingen die onvoldoende scoren op hun toets, zijn verplicht om deze toets te herkansen.
• In leerjaar 1 wordt op de volgende wijze gedetermineerd:
         - In de mavo/havo-klas wordt vooral lesgegeven op mavo-niveau en krijgen de leerlingen verdieping aangeboden middels leerstof en opdrachten op havo-niveau.
         - In de havo/vwo-klas wordt vooral lesgegeven op havo-niveau en krijgen de leerlingen verdieping aangeboden middels leerstof en opdrachten op vwo-niveau.
• In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan een leerling die niet voldoet aan de bespreeknorm (het oranje vlak in de overgangsnormen) toch in bespreking worden gebracht. Dit ter beoordeling van de afdelingsleider in overleg met de zorgcoördinator / mentor. Alle informatie hieromtrent dient voor aanvang van de eindvergadering bij de betreffende afdelingsleider bekend te zijn.
• Leerlingen mogen niet langer dan drie jaar over twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling doen, ook als een leerling van een andere VO-school op Markenhage instroomt. Een leerling mag maximaal 5 jaar doen over de eerste fase (het volledige vmbo, en de eerste 3 jaar van het havo en vwo). Leerlingen kunnen in de onderbouw slechts bij hoge uitzondering doubleren.
• Als ouders / verzorgers het niet eens zijn met de beslissing van de docentenvergadering m.b.t. bevordering en determinatie, dan bestaat de mogelijkheid om revisie aan te vragen bij de afdelingsleider. Een verzoek tot revisie wordt alleen in behandeling genomen als er nieuwe informatie omtrent de leerling beschikbaar is en als dit verzoek uiterlijk op woensdag 12 juli voor 18 uur per mail wordt ingediend bij de afdelingsleider.

Klik op de link hiernaast voor het totale overzicht per leerjaar.
evden eve nakliyat evden eve nakliyat